2003-11-19 - VORDERING VAN PSYCHOLOOG TOT BETALING VAN MANAGEMENTTOESLAG.

03/13

Uit het "aanhangsel aan de arbeidsovereenkomst" blijkt dat aan eiseres een toeslag op haar salaris is toegekend in verband met het feit dat zij de functie van afdelingshoofd ging vervullen en dat de aanspraak op deze toeslag zou vervallen zodra zij niet meer in deze functie werkzaam zou zijn.
Het aanhangsel beoogt klaarblijkelijk een zekere garantie aan eiseres te geven dat zij aanspraak houdt op de managementtoeslag behoudens in geval van disfunctioneren. In dit aanhangsel kan in redelijkheid niet worden gelezen dat de oorspronkelijke bedoeling dat er een verband bestaat tussen het uitoefenen van de functie en de toeslag, zoals hiervoor in 4.1 vermeld, is komen te vervallen. Uit de arbeidsovereenkomst volgt niet zonder meer dat eiseres onder alle omstandigheden aanspraak zou behouden op de toeslag. Niet uitgesloten is dat de toeslag op enig moment zou kunnen komen te vervallen als deze in het gewone salaris zou zijn opgenomen.
De kern van het geschil is daarom het antwoord op de vraag of een eventuele toeslag in het nieuwe salaris is meegenomen.

Bijlage:PDF VORDERING VAN PSYCHOLOOG TOT BETALING VAN MANAGEMENTTOESLAG.