2011-07-28 - 11/17 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EN HUUROVEREENKOMST TUSSEN ZORGINSTELLINGEN, VERPLEEGUNIT EN DAGBEHANDELING, RECHTSVERWERKING?, BETALINGSVERPLICHTING

11/17

Tussen partijen is een geschil ontstaan over de eindafrekening over het jaar 2010. Tot en met november 2010 zijn nota’s voldaan. De nota voor de laatste termijn is niet voldaan vanwege debat over de toepasselijke systematiek van afrekenen. In voorgaande jaren vond afrekening plaats op basis van een vooraf vastgestelde begroting. Eiseres stelt dat voor het jaar 2010 de bestaande praktijk van afrekening moet worden gecontinueerd. Verweerster stelt dat de eerder betaalde nota’s voorschotnota’s waren en dat de eindafrekening moet plaatsvinden met toepassing van de in 2006 aangepaste samenwerkingsovereenkomst. Geoordeeld wordt dat de omstandigheid dat partijen zich in de jaren 2007-2009 anders hebben gedragen dan volgens de letter van de overeenkomst, niet betekent dat de contractspartij die zich nu op die overeenkomst beroept in algemene zin haar recht heeft verwerkt. Uit de feitelijke omstandigheden van het geval kan worden afgeleid dat partijen zich ook voor het jaar 2010 hebben gedragen conform de eerder gebruikelijke systematiek. Indien verweerster exacte nakoming van de toepasselijke contractsbepaling had gewenst, dan is het niet redelijk om eiseres daarmee pas aan het eind van het jaar te confronteren nu eiseres op dat moment geen gelegenheid meer had haar administratie daarop aan te passen. Geoordeeld wordt dat grond voor het opschorten van de betalingsverplichting ontbreekt en de eis wordt toegewezen.

Bijlage:PDF 11/17 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EN HUUROVEREENKOMST TUSSEN ZORGINSTELLINGEN, VERPLEEGUNIT EN DAGBEHANDELING, RECHTSVERWERKING?, BETALINGSVERPLICHTING