2011-12-30 - 11/32KG

11/32KG

Werkzaamheden medisch specialisten elders (zelfstandig behandelcentrum). Het ziekenhuis vordert bij wege van voorlopige voorziening de medisch specialisten te bevelen hun werkzaamheden in het zelfstandig behandelcentrum te staken. Medisch specialisten zijn van mening dat de toestemming zoals bedoeld in art. 3 lid 1 van de toelatingsovereenkomst stilzwijgend is verleend nu niet binnen de termijn van twee maanden is gereageerd op hun e-mailbericht.
Het e-mailbericht bevat niet het woord “verzoek” of een daarmee op één lijn te stellen begrip. Uit de tekst valt niet af te leiden dat iets wordt gevraagd, laat staan de vereiste toestemming. De slotzin wekt veeleer de indruk dat er eenzijdig is geïnformeerd.
De tekst van het artikel 3 lid 1 spreekt weliswaar niet in alle onderdelen ondubbelzinnig over een “verzoek” maar in de context van het gehele lid 1 kan niet anders worden geconcludeerd dan dat dit voornemen deel moet uitmaken van een “verzoek”. Dit woord komt voor in de laatste volzin van lid 1, en dus in de passage waarop de medisch specialisten zich in het bijzonder beroepen.
Hoofdregel is dat de gevraagde toestemming schriftelijk moet zijn verleend. De bedoelde laatste volzin van lid 2 maakt het mogelijk dat de toestemming niettemin geacht wordt te zijn verleend zonder dat zij schriftelijk is vastgelegd en zelfs zonder expliciete mededeling, maar voor deze sanctie (“wie zwijgt stemt toe”) kan in redelijkheid slechts plaats zijn als in ernst niet kan worden betwijfeld dat er sprake is van een schriftelijk verzoek.
Ziekenhuis heeft in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat het nadeel zal ondervinden indien de medisch specialisten behandelingen uitvoeren van gelijke aard als die welke zij voor het ziekenhuis verrichten. Belangen ziekenhuis zwaarwegend.

Bijlage:PDF 11/32KG