2011-11-30 - 11/30KG OPSCHORTEN UITBETALING WACHTGELD

11/30KG

Eiser vordert - zulks op verbeurte van een dwangsom - nakoming van de tussen partijen overeengekomen afvloeiingsregeling. De uitbetaling van het wachtgeld is opgeschort. Ziekenhuis is van mening dat eiser niet voldoet aan zijn uit art. 14 lid 6 onder 3 van de CAO Ziekenhuizen voortvloeiende verplichting inlichtingen en bewijsstukken te verschaffen. Zij vordert deze inlichtingen en bewijsstukken in reconventie.
Eiser voert werkzaamheden uit via een uitleenconstructie (met Ltd’s). Verdenkingen van ziekenhuis wel begrijpelijk, maar op grond van de gebleken feiten en omstandigheden zijn er geen concrete aanwijzingen dat eiser meer inkomsten geniet. Vordering eiser wordt toegewezen. Afwijzing vordering van ziekenhuis tot verschaffen van verdere bewijsstukken. Een andere opvatting zou er op neer komen dat de wachtgeldgerechtigde met bewijsstukken zou moeten uitsluiten dat hij meer of andere inkomsten geniet. Op voorhand niet duidelijk wanneer en met welke bewijsstukken dat voldoende is. Verplichting van art. 14 lid 6 onder 3 CAO Ziekenhuizen zou te onbepaald worden.

Bijlage:PDF 11/30KG OPSCHORTEN UITBETALING WACHTGELD