2023-02-01 - 22/12

Verdeling kosten binnen MSB. Partijen zijn het met elkaar eens dat de vraag die beantwoord moet worden is of het vasthouden aan de toepassing van de kostentoedelingsmethodiek tegenover de vakgroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dat zou het geval kunnen zijn als de meerderheid in de maatschap, ondanks protesten tegen de gehanteerde methodiek door de vakgroep, vasthoudt aan deze methodiek terwijl de daaruit voortvloeiende kostendeling aan de vakgroep zo onevenredig uitpakt dat misbruik wordt gemaakt van meerderheidsmacht. Naar het oordeel van het Scheidsgerecht is daarvan niet gebleken.

Het lijkt het meest uitgebalanceerd alle kostenposten en de toedeling daarvan aan de diverse vakgroepen fundamenteel onder de loep te nemen en zo nodig redelijk geachte of gewenste bijstellingen aan de vergadering van maten voor te leggen.

Bijlage:PDF 22/12