2022-09-15 - 22/05 tussenvonnis

Na arbeidsongeschiktheid uit maatschap getreden oogarts vordert schadevergoeding wegens wijze waarop zij behandeld is door haar medematen. Scheidsgerecht oordeelt dat geen sprake is van toerekenbaar tekortschieten door medematen en dus geen recht op schadevergoeding bestaat.

Het beroep op de gehoudenheid de winstverdeling te herzien honoreert het Scheidsgerecht wel. Uitgetreden oogarts beroept zich er terecht op dat de inzet van waarnemers ook (deels) behoorde plaats te vinden ten behoeve van haar praktijk, tijdens haar arbeidsongeschiktheid. Uitleg van de clausule in de maatschapsovereenkomst dat de maatschap “gerechtigd (is) een waarnemer aan te stellen”. Werkzaamheden in ander ziekenhuis tijdens arbeidsongeschiktheid; inkomsten moeten worden ingebracht.
Tussenvonnis.

Bijlage:PDF 22/05 tussenvonnis