2015-01-14 - 14/27 ontbinding arbeidsovereenkomst, reorganisatie, ontbindingsvergoeding, doorbetaling toeslagen

14/27

Unieke functie van werknemer is komen te vervallen. Herplaatsing is niet mogelijk. Er zijn gronden voor toekenning van een vergoeding, ook na het doorlopen van een herplaatsings- en outplacementtraject. Dat bedrijfseconomische redenen noodzaakten tot opheffing van de functie van werknemer ligt in beginsel in de risicosfeer van de stichting. Van enig verwijt aan of tekortschieten van werknemer in zijn hoedanigheid van chirurg of in zijn hoedanigheid van medisch manager is niet gebleken. Niet overtuigend is gebleken dat de stichting serieus pogingen heeft gedaan om werknemer weer werkzaamheden te laten verrichten. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van een neutrale ontbinding. Het Scheidsgerecht ziet aanleiding bij de bepaling van de hoogte van de ontslagvergoeding volledig rekening te houden met de wachtgeldaanspraak van werknemer. Het Scheidsgerecht ziet daarentegen geen aanleiding om rekening te houden met het feit dat werknemer ten tijde van de ontbinding reeds een jaar salaris heeft genoten zonder dat daartegenover een tegenprestatie heeft gestaan. De overeengekomen toeslagen moeten worden doorbetaald tot aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd.

Bijlage:PDF 14/27 ontbinding arbeidsovereenkomst, reorganisatie, ontbindingsvergoeding, doorbetaling toeslagen