2013-07-16 - 13/28 VORDERING TOT OPHEFFING NON-ACTIEFSTELLING AFGEWEZEN.

13/28

De rapporten van K. en J. en L., alsmede de overige stukken, laten geen andere conclusie toe dan dat er ernstige samenwerkingsproblemen bestaan, niet alleen binnen de maatschap, maar ook tussen eiseres en snijdende specialisten, waardoor de goede gang van zaken in het ziekenhuis ernstig wordt verstoord. Het voortduren van die situatie levert onvermijdelijk gevaar op voor de patiëntveiligheid waarvoor een goede samenwerking essentieel is en het gaat er juist om dat voorkomen moet worden dat dat gevaar zich realiseert. De conclusie moet zijn dat voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat zich ten aanzien van eiseres omstandigheden van zo ernstige aard voordoen dat onmiddellijke beëindiging van haar werkzaamheden noodzakelijk moet worden geacht.

Bijlage:PDF 13/28 VORDERING TOT OPHEFFING NON-ACTIEFSTELLING AFGEWEZEN.