2013-03-12 - 11/47 VORDERING ONVERSCHULDIGD BETAALD LOON

11/47

In een eerder arbitraal vonnis is de arbeidsovereenkomst tussen de medisch specialist en het ziekenhuis door het Scheidsgerecht ontbonden. De medisch specialist heeft vernietiging van het arbitrale vonnis gevorderd. De rechtbank heeft die vordering toegewezen, waardoor de arbeidsovereenkomst tussen partijen herleefde. Van het vonnis van de rechtbank heeft het ziekenhuis hoger beroep ingesteld en het Hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd als gevolg waarvan is komen vast te staan dat de arbeidsovereenkomst door de eerste uitspraak van het Scheidsgerecht was geëindigd. Omdat intussen door het ziekenhuis het salaris aan de specialist was doorbetaald, heeft zij bij het Scheidsgerecht een vordering wegens onverschuldigde betaling ingesteld. In eerder genoemde uitspraak van het Scheidsgerecht was aan de medisch specialist een vergoeding bestaande uit een wachtgeldaanspraak toegekend. In de onderhavige procedure twisten partijen over de vraag of het Scheidsgerecht bevoegd is van de zaak kennis te nemen, of het ziekenhuis ontvankelijk is in de vordering en over de vraag of en hoe bruto- en nettobedragen moeten worden verrekend.

Bijlage:PDF 11/47 VORDERING ONVERSCHULDIGD BETAALD LOON