2012-12-13 - 12/27 VERNIETIGING OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST

12/27

Beide partijen beroepen zich op het vonnis van 14 september 2012 van het Scheidsgerecht in de zaak 11/22. Het Scheidsgerecht herhaalt zijn – algemene – oordelen uit dat vonnis. Samengevat komen deze hierop neer dat een opzegging van het vertrouwen door de overige leden van een maatschap of vakgroep in beginsel een gewichtige reden voor een opzegging van de toelatingsovereenkomst door een ziekenhuis oplevert. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waaronder de opzegging (nog) niet gerechtvaardigd is. Van een raad van bestuur mag, afhankelijk van de verdere omstandigheden, worden verwacht dat hij zich inspant om te bevorderen dat het vertrouwen binnen de maatschap of vakgroep terugkeert en de raad van bestuur dient zich te vergewissen van de gedragingen of gebeurtenissen die tot het gebrek aan onderling vertrouwen hebben geleid. Het ziekenhuis wordt veroordeeld eiseres te blijven toelaten tot het ziekenhuis.

Bijlage:PDF 12/27 VERNIETIGING OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST