2012-10-08 - 12/06 AFVLOEINGSREGELING, WACHTGELD

12/06

Vordering ziekenhuis tot ontbinding althans tot wijziging van de tussen partijen overeengekomen afvloeiingsregeling en veroordeling van de ex-bestuurder tot terugbetaling van het uit hoofde van de afvloeiingsregeling betaalde wachtgeld. Scheidsgerecht oordeelt dat niet is komen vast te staan dat ex-bestuurder tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen een adequaat inkomen te verwerven. Afvloeiingsregeling blijft in volle omvang bestaan. Subsidiaire grondslag, te weten het door het ziekenhuis gedane beroep op de maatstaven van redelijkheid en billijkheid die het in de visie van het ziekenhuis onaanvaardbaar zouden maken dat verweerder onverkort aanspraak maakt op wachtgeld, heeft voor een beperkte periode wel succes. Veroordeling van de ex-bestuurder tot betaling van de helft van het over die periode ontvangen wachtgeld.

Bijlage:PDF 12/06 AFVLOEINGSREGELING, WACHTGELD