2010-08-25 - 10/12 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST EN ZIEKTE

10/12

Medisch specialist, 56 jaar oud, is gedurende meer dan 18 jaren, in maatschapverband, verbonden aan het ziekenhuis, waarna hij ziek wordt. Ongeveer een jaar na zijn onafgebroken ziekte zegt de maatschap de specialist de maatschapovereenkomst op, met een termijn van drie maanden. Na een ziekteperiode van ongeveer 17 maanden zegt het ziekenhuis de toelatingsovereenkomst met de specialist op, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden op de grond dat de specialist meer dan een jaar door ziekte zijn werkzaamheden niet heeft kunnen verrichten, terwijl hij tot op het moment van opzegging niet aannemelijk heeft kunnen maken dat zijn herstel binnen één jaar na het eerste ziektejaar redelijkerwijs te verwachten was. Bijkomende grond is het feit dat aan de specialist de maatschapovereenkomst is opgezegd, terwijl er geen uitzicht bestaat op een ander samenwerkingsverband in het ziekenhuis waarbinnen de specialist zijn praktijk zal kunnen hervatten. Deze gronden zijn toereikend en de opzegging is rechtmatig. De wijze waarop het ziekenhuis de specialist gedurende zijn ziekte en zijn pogingen tot re-integratie tegemoet is getreden en heeft bejegend, heeft echter naar het oordeel van het Scheidsgerecht het genezingsproces van de specialist nadelig beïnvloed en in zoverre heeft het ziekenhuis zich jegens de specialist niet als een goede contractspartner gedragen. Op grond hiervan, en mede gelet op zijn staat van dienst in het ziekenhuis, brengen de redelijkheid en billijkheid mee dat aan de specialist een vergoeding wordt toegekend in verband met het beëindigen van de toelatingsovereenkomst, ook al geldt als hoofdregel dat in geval van rechtmatige opzegging geen vergoeding wordt toegekend. Factoren die van belang zijn voor de bepaling van de omvang van de vergoeding zijn het winstaandeel van de specialist, zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering en zijn leeftijd van de specialist, en de inmiddels lange duur van de arbeidsongeschiktheid, die de kans op zijn terugkeer in een medische functie weinig aannemelijk maakt. Op basis van dit alles wordt een som ineens vastgesteld, naar redelijkheid en billijkheid, ten bedrage van € 200.000,--.

Bijlage:PDF 10/12 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST EN ZIEKTE