2010-05-11 - 10/05 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST

10/05

Stichting bestuurt twee ziekenhuizen. Opzegging toelatingsovereenkomst met eiser en zijn medematen omdat de door de stichting beoogde samenwerking - in de vorm van een fusie - tussen de maatschappen chirurgie niet tot stand is gekomen. Maatschap van ander ziekenhuis zag onoverkomelijke bezwaren tegen de verdergaande samenwerking met de maatschap van eiser. Opzegging tussen partijen inmiddels een gegeven, maar eiser vordert schadevergoeding en betaling goodwill.
Rapport van de externe commissie uit mei 2007 bevat ernstige vaststellingen. De maatschap heeft echter slechts in beperkte mate uitvoering gegeven aan de niet mis te verstane aanbevelingen van de externe commissie. Tot een inschakeling van een externe coach is het nooit gekomen. Aanbevelingen zijn niet serieus genomen. Geen geval waarbij aan eiser geen of slechts een gering verwijt valt te maken ter zake van de gewichtige reden tot opzegging.
Stichting valt echter ook een verwijt te maken. Niet actief getracht de twee maatschappen tot elkaar te brengen. Toekenning schadevergoeding en vergoeding van goodwill.

Bijlage:PDF 10/05 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST