2010-05-11 - 10/01 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST

10/01

Stichting bestuurt twee ziekenhuizen. Opzegging toelatingsovereenkomst met eiser en zijn medematen omdat de door de stichting beoogde samenwerking - in de vorm van een fusie - tussen de maatschappen chirurgie niet tot stand is gekomen. Maatschap van ander ziekenhuis zag onoverkomelijke bezwaren tegen de verdergaande samenwerking met de maatschap van eiser. Deze laatste is eerst met ingang van 1 oktober 2007 tot het ziekenhuis toegelaten. Op dat moment waren de kaarten in de verhouding tussen de beide maatschappen al geschud.
Rapport van de externe commissie uit mei 2007 bevat ernstige vaststellingen. De maatschap als geheel heeft slechts in beperkte mate uitvoering gegeven aan de niet mis te verstane aanbevelingen van de externe commissie. Aanbevelingen zijn niet serieus genomen. Ook eiser valt enig verwijt te maken. Hiertegen staat echter het verwijt dat de stichting treft, in het bijzonder de opstelling van de stichting bij de vervulling van de vacature waarop eiser heeft gesolliciteerd. Bekendheid van stichting met negatieve advies van maatschap ander ziekenhuis omtrent eiser als kandidaat. De gewichtige redenen die tot opzegging hebben geleid, zijn in overwegende mate toe te rekenen aan de stichting en dienen in elk geval voor haar rekening te komen. Toekenning schadevergoeding en goodwillvergoeding.

Bijlage:PDF 10/01 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST