2009-06-30 - ONTBINDINGSVERZOEK ARBEIDSOVEREENKOMST

09/07

Ontbindingsverzoek ziekenhuis primair gegrond op een dringende reden als bedoeld in art. 7:685 BW, alsmede een klemmende reden in de zin van art. 1.2.5. lid 2 AMS, subsidiair op grond van veranderingen in de omstandigheden als in eerstgenoemd artikel bedoeld. Primaire grondslag ondeugdelijk. De medisch specialist kan weliswaar verweten worden dat hij in een levensbedreigende situatie een verkeerde inschatting heeft gemaakt, niet adequaat is opgetreden en te weinig heeft opengestaan voor de afwijkende opvatting van collega’s die erop aan drongen anders te handelen dan hijzelf voor juist hield, maar dat brengt niet mee dat bij hem sprake is van een grove nalatigheid.
Ontbinding op grond van de subsidiaire grondslag. Er is sprake van verlies van vertrouwen in de medisch specialist aan de zijde van de raad van bestuur van het ziekenhuis en van zijn daar werkzame collega’s, in verband met zijn handelen ten aanzien van de patiënt, in verband met zijn daarop hardnekkige ontkenning een beoordelingsfout te hebben gemaakt en in verband met de aanmerkingen op het functioneren van de medisch specialist in de voorafgaande jaren. Er is onvoldoende basis voor herstel van dat vertrouwen en voor terugkeer in het ziekenhuis. Toekenning van een vergoeding naar billijkheid.

Bijlage:PDF ONTBINDINGSVERZOEK ARBEIDSOVEREENKOMST