2007-08-17 - TOELATINGSOVEREENKOMST, OPZEGGING, NEVENWERKZAAMHEDEN, ONTBINDING

07/07

Eiser is als medisch specialist, dermatoloog, toegelaten tot ziekenhuis X. Het ziekenhuis heeft eisers toelatingsovereenkomst opgezegd, kort gezegd, omdat eiser diverse andere praktijken naast zijn ziekenhuispraktijk voerde. Ter ondersteuning van zijn ziekenhuispraktijk had eiser diverse ondersteuners in dienst zonder overleg met en toestemming van het ziekenhuis. Zijn handelwijze was in strijd met de organisatorische en financiële kaders zoals voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen partijen. Het Scheidsgerecht verwerpt het betoog van eiser dat de opzegging wegens formele gebreken nietig is. Gebleken is dat eiser zich niet aan zijn verplichtingen uit de toelatingsovereenkomst en het addendum heeft gehouden, ondanks afspraken naar aanleiding van eerdere voorvallen. Ook de medische staf heeft aangegeven het vertrouwen in de samenwerking met eiser te hebben verloren. Onder deze omstandigheden kan voortzetting van de toelatingsovereenkomst niet van het ziekenhuis gevergd worden. De overeenkomst wordt ontbonden zonder toekenning van een financiële vergoeding.

Bijlage:PDF TOELATINGSOVEREENKOMST, OPZEGGING, NEVENWERKZAAMHEDEN, ONTBINDING