2006-07-27 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST, SCHADEVERGOEDING

06/04

Verstoorde verhoudingen binnen maatschap. Bemiddelingstraject leidt niet tot oplossing. Stichting geeft onderzoeksopdracht aan twee externe deskundigen. Conclusies van dat rapport zijn niet in alle opzichten voldoende overtuigend. Opzegging wordt in stand gelaten vanwege verstoorde arbeidsrelatie (hetgeen door eiser wordt onderkend). Omdat de opzegging gestoeld is op overwegingen terzake van tekortkomingen die niet van ernstige of verwijtbare aard zijn, dient een vergoeding naar billijkheid te worden toegekend, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen. Schadevergoeding: € 150.000,--. Daarnaast toewijzing goodwill ter grootte van € 182.258,--.

Bijlage:PDF OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST, SCHADEVERGOEDING