2006-06-28 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST, ARBEIDSONGESCHIKTHEID, REINTEGRATIEPLAN, RECHTMATIGE OPZEGGING, GEEN FINANCIELE TEGEMOETKOMING

06/02

Tussen eiseres (medisch specialist) en verweerster (ziekenhuis X) was in 2000 een toelatingsovereenkomst gesloten. Het ziekenhuis heeft de toelatingsovereenkomst opgezegd nadat eiseres een jaar arbeidsongeschikt was en de kansen op een succesvolle reïntegratie als zeer gering werden beschouwd. Daartegen kwam eiseres in beroep en vorderde nietigverklaring van de opzegging en een financiële vergoeding. Eiseres was tevens maat in een maatschap met wie de samenwerking ook was beëindigd. Tegen opzegging van de maatschapsovereenkomst was een afzonderlijke procedure aanhangig bij een ander gerecht.

Ten aanzien van de opzegging van de toelatingsovereenkomst oordeelde het Scheidsgerecht dat het ziekenhuis rechtmatig had gehandeld. Voor zover sprake was van het niet exact naleven van de procedurele voorschriften gold dat dit niet aan het ziekenhuis maar aan de specialist te wijten was en is het gebrek later hersteld. Het ziekenhuis heeft kunnen oordelen dat de medisch specialist niet aannemelijk heeft gemaakt dat herstel binnen een jaar redelijkerwijs te verwachten was. Een objectief en concreet stappenplan gericht op reïntegratie ontbrak, de specialist weigerde medewerking aan toetsing van het beschikbare reïntegratieplan door een onafhankelijk deskundige. Daarnaast was sprake van een door de specialist uitgesproken gebrek aan vertrouwen in de kans van slagen van reïntegratie zolang de door haar ervaren problemen ten aanzien van de werkverdeling binnen de maatschap niet zouden zijn opgelost. Het Scheidsgerecht oordeelde dat de opzegging niet in strijd was met artikel 24 van de toelatingsovereenkomst, zodat geen grond was voor schadevergoeding. Bijzondere omstandigheden die een vergoeding naar maatstaven van billijkheid zouden rechtvaardigen achtte het Scheidsgerecht niet aanwezig, zodat de vorderingen van eiseres werden afgewezen.

Bijlage:PDF OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST, ARBEIDSONGESCHIKTHEID, REINTEGRATIEPLAN, RECHTMATIGE OPZEGGING, GEEN FINANCIELE TEGEMOETKOMING