2006-06-18 - OPLEGGEN VAN EEN DISCIPLINAIRE MAATREGEL OP GROND VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST

05/21

Volgens de Toelatingsovereenkomst kan een medisch specialist door het Ziekenhuis, indien die specialist ondanks (de disciplinaire maatregelvan) een schriftelijke waarschuwing van het Ziekenhuis enige verplichting die de Toelatingsovereenkomst hem oplegt niet nakomt, dan wel die specialist uit andere hoofden handelingen verricht of nalaat die in strijd zijn met de zorg van een goed hulpverlener, voor de duur van maximaal 14 dagen geschorst worden.

Bedoelde specialist vervulde niet zijn dienst volgens rooster, hetgeen binnen zijn risicosfeer lag, reden waarom het Ziekenhuis de specialist de disciplinaire maatregel van een schriftelijke waarschuwing in de zin van de Toelatingsovereenkomst heeft opgelegd.

Onjuist is de opvatting dat indien een voorval zoals hier aan de orde zich voor het eerst heeft voorgedaan, het Ziekenhuis niet dan al een disciplinaire maatregel in vorm van een schriftelijke waarschuwing als in de Toelatingsovereenkomst bepaald zou mogen geven (maar bijvoorbeeld wel een "gewone waarschuwing", doch dan niet in de zin van een disciplinaire maatregel), ook al kan zo een schriftelijke waarschuwing tot consequentie hebben dat bij herhaling van het incident dat tot de waarschuwing heeft geleid, schorsing wordt opgelegd. In het onderhavige geval acht het Scheidsgerecht de genomen maatregel niet buiten proportioneel.

De specialist is weliswaar niet op het voornemen van het Ziekenhuis tot het opleggen van de schriftelijke waarschuwing over te gaan gehoord, doch betrokkene heeft hier geen nadeel van ondervonden omdat hij wel -tijdig- gehoord is omtrent het voorval zelf waarbij hij ook in de gelegenheid is gesteld zijn visie daaromtrent te geven, waarvan betrokkene toen ook gebruik heeft gemaakt.

Bijlage:PDF OPLEGGEN VAN EEN DISCIPLINAIRE MAATREGEL OP GROND VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST