2006-02-02 - BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT. VERGOEDING KOSTEN JURIDISCHE BIJSTAND. CORRECTIE BEREKENING WACHTGELD.

05/16

De bevoegdheid van het Scheidsgerecht vloei voort uit de (inmiddels ontbonden) arbeidsovereenkomst en de daarover gerezen eerdere geschillen.

Vergoeding van kosten van rechtsbijstand op grond van een gebruik, is niet een deugdelijke grondslag. Van een dergelijk gebruik is het Scheidsgerecht ook niets bekend. Eiser dient deze kosten aan te tonen aan de hand van een deugdelijke specificatie. Bovendien moet komen vast te staan dat deze kosten redelijk zijn. Eiser kan zich niet aan zijn stelplicht onttrekken met een beroep op de relatie advocaat-cliënt. Nu eiser niet aan zijn stelplicht heeft voldaan, kan reeds op deze grond zijn vordering niet worden toegewezen behoudens een klein gedeelte ervan. Tussen partijen staat immers vast dat de Stichting ook na de uitspraak die daarover aan het Scheidsgerecht is gevraagd, de wachtgeldregeling niet juist heeft uitgelegd en dat vervolgens ook enkele malen onjuiste betalingen zijn gedaan. Het ligt voor de hand dat eiser toen een beroep op zijn raadsman heeft gedaan. De Stichting heeft hiervoor ook een vergoeding aangeboden.

Eiser heeft geen deugdelijke grondslag aangevoerd voor toewijzing van de vordering tot verstrekking van een correcte berekening van het wachtgeld. Voorts is de strekking van de vordering kennelijk niet (alleen) het verstrekken van de berekening als zodanig – die eiser immers zelf ook wel kan maken – maar dient deze vordering ook ertoe het geschil over de hoogte van het wachtgeld opnieuw aan de orde te stellen. Daartoe leent deze vordering zich echter door haar onduidelijkheid en onbepaaldheid niet.

Bijlage:PDF BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT. VERGOEDING KOSTEN JURIDISCHE BIJSTAND. CORRECTIE BEREKENING WACHTGELD.