2005-02-14 - UITLEG ARBEIDSVOORWAARDENREGELING MEDISCH SPECIALISTEN (AMS). OMZETTING ARBEIDSDUUR. COMPLEMENTAIRE TOESLAG: TOEZEGGING (OUD-)DIRECTEUR. VERGOEDING OVERUREN. Frequentietoeslag. Inclusief herstelvonnis

04/08

Aanpassing van de arbeidsduur aan de AMS. Uitgangspunt is dat bij een volledig dienstverband de medisch specialist 45 uur per week werkt en bij een deeltijddienstverband de aanpassing naar rato geschiedt, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Gelet wordt op het aantal werkdagen per week en het aantal uren dat op deze dagen feitelijk gewerkt werd. In dit geval speelt mee het feit dat eiser elders een dienstverband van 17 uur heeft.

Eisers hebben onvoldoende concrete en verifieerbare gegevens gesteld waaruit zou kunnen volgen dat zij in zodanige mate extra uren hebben gemaakt dat deze voor vergoeding in aanmerking komen.

De toeslagen als bedoeld in artikel 3.3.4 AMS zijn kennelijk niet bedoeld voor de hier aangegeven werkzaamheden. Echter, zodanige toezegging van de toenmalige directeur dat eiser mocht verwachten dat deze toezegging zou worden nagekomen, tenzij partijen het op andere gronden niet eens zouden worden over deze toeslag.

Verzoek tot vaststelling van een (verhoogde) frequentietoeslag afgewezen daar eisers hun stellingen niet met concrete gegevens hebben onderbouwd.

Bijlage:PDF UITLEG ARBEIDSVOORWAARDENREGELING MEDISCH SPECIALISTEN (AMS). OMZETTING ARBEIDSDUUR. COMPLEMENTAIRE TOESLAG: TOEZEGGING (OUD-)DIRECTEUR. VERGOEDING OVERUREN. Frequentietoeslag. Inclusief herstelvonnis