2004-02-06 - OMZETTING DEELTIJDDIENSTVERBAND IN KADER AMS

03/12

Toepassing van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medische Specialisten (AMS), die op 1 maart 2001 in werking is getreden, op eiseres van toepassing is. Deze regeling houdt blijkens het bepaalde in art. 1.2.1 onder 8 in dat de medisch specialist die voor 1 maart 2001 reeds een volledig dienstverband had, het recht heeft bij de inwerkingtreding van de AMS te kiezen voor een arbeidsduur met een omvang van maximaal (gemiddeld) 45 uur per week. Bij deeltijd-aanstelling geldt het pro rato beginsel, met dien verstande dat de regeling meebrengt dat daaraan een limiet van negen uur per dag is verbonden. De aanpassing van het aantal uren in het dienstverband dient met terugwerkende kracht te geschieden tot 1 maart 2001 met dien verstande dat partijen daarin met wederzijdse toestemming wijziging kunnen brengen wanneer in de concrete omstandigheden van het geval, mede gelet op de wijze waarop werkgever en werknemer zich ten opzichte van elkaar behoren te gedragen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een beroep op de (volledige) terugwerkende kracht onaanvaardbaar is. Dit laatste is hier het geval.

Bijlage:PDF OMZETTING DEELTIJDDIENSTVERBAND IN KADER AMS