2004-02-16 - GEEN OMZETTING ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD IN OVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD

03/23

In geschil is of de met medisch specialist voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst tussen partijen heeft voortgeduurd. De arbeidsovereenkomst voorziet in de mogelijkheid van opzegging. Van een (nietig) proeftijdbeding is geen sprake. Mogelijk is wel sprake van een nietige opzegtermijnbepaling, maar dat doet aan het karakter van de overeenkomst, te weten één voor bepaalde tijd, niet af.
Omdat partijen bewust zijn afgeweken van de regeling van artikel 7:668 BW, geldt dat de Stichting, indien zij de overeenkomst niet voor onbepaalde tijd had willen continueren, voor 31 maart 2003 een besluit had moeten nemen de overeenkomst voor bepaalde tijd te continueren. De Stichting heeft voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij een dergelijk besluit ook heeft genomen. Het Scheidsgerecht oordeelt dat de arbeidsovereenkomst na 1 april 2003 voor bepaalde tijd is gecontinueerd. Geen schadeplichtigheid van de werkgeefster.

Bijlage:PDF GEEN OMZETTING ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD IN OVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD