Jaarverslag 2022 Stichting

Verslag van de bestuursvoorzitter van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie Gezondheidszorg zijn juridisch ondergebracht bij de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, met een stichtingsbestuur bestaande uit vier leden.

De Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
De volgende organisaties nemen deel aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg: NVZ vereniging van ziekenhuizen, ActiZ organisatie van zorgondernemers, VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse ggz, NVZD Vereniging van bestuurders in de zorg, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) en de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). Een aantal daarvan is ook verbonden aan de Governancecommissie. De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) neemt alleen deel aan de Governancecommissie.

Het bestuur
Tijdens het verslagjaar vergaderde het stichtingsbestuur in het voor- en najaar, zoals gebruik, in Huize Molenaar in Utrecht. Voor de bestuursvergaderingen worden altijd de voorzitter en de vicevoorzitters van het Scheidsgerecht en Governancecommissie Gezondheidszorg uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn. Daaraan werd gehoor
gegeven.
In de vergaderingen werd de jaarrekening over 2021 besproken in aanwezigheid van de accountant en vervolgens vastgesteld. De accountant bracht een advies uit voor de begroting van 2023 en het bestuur heeft deze begroting conform advies vastgesteld. In de vergadering werd besproken of de statuten op dit moment aanpassing behoefde. Geconcludeerd werd dat het thans om zulke minimale aanpassingen zou gaan dat dat op dit moment niet nodig werd geacht. Voorts werd kennisgenomen van de vernieuwde Governancecode Zorg. De adviezen van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg inzake de aanbevelingen van de BoZ Governance Innovatie- en Adviescommissie werden overgenomen. In de vergadering in oktober werd stilgestaan bij beleidsvoornemens van de Stichting Scheidsgerecht, met name of in verband met de lagere aantal arbitrages, meer naamsbekendheid moet worden gegenereerd voor de werkzaamheden van het Scheidsgerecht. Ook werd het overzicht van de werkzame arbiters doorgenomen en waar nodig geactualiseerd.

Het bestuur van de Stichting bestond in 2022 uit:
• de heer prof.mr. J.K.M. Gevers, voorzitter, tot 1 juli 2022 (benoemd door de NVZ, ActiZ, De Nederlandse ggz, VGN en NFU)
• de heer prof.dr. dr. mr. J.G. Sijmons, voorzitter, vanaf 1 juli 2022 (benoemd door de NVZ, ActiZ, De Nederlandse ggz, VGN en NFU)

• de heer dr. M.C.G. Daniëls (benoemd door de KNMG) vanaf 1 september 2021
• de heer dr. G.J.F.M. Dicker (benoemd door de KNMT)
• mevrouw mr. I.H.E. Sengers (benoemd door de NVZD)

Het bestuur wordt ondersteund van 1 juli 2022 door mevrouw mr. J.P.A. Thijssen als secretaris van de stichting.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie
Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kent ruim zeventig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties. De Governancecommissie kent twintig leden.
Voorzitter van het Scheidsgerecht is de heer mr. R.J.B. Boonekamp; mevrouw mr. S.C.P. Giesen en de heer mr. H.J. Vetter zijn beiden vicevoorzitter. De (vice)voorzitters van het Scheidsgerecht zijn eveneens voorzitter van de Governancecommissie; hun benoemingstermijn loopt gelijk aan die van het Scheidsgerecht.

Prof.dr.dr.mr. Sijmons, bestuursvoorzitter
April 2023