Jaarverslag 2021 Stichting

Verslag van de bestuursvoorzitter van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie Gezondheidszorg zijn juridisch ondergebracht bij de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, met een stichtingsbestuur bestaande uit vier leden.

De Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
De volgende organisaties nemen deel aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg: NVZ vereniging van ziekenhuizen, ActiZ organisatie van zorgondernemers, VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, NVZD Vereniging van bestuurders in de zorg, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) en de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). Een aantal daarvan is ook verbonden aan de Governancecommissie. De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) neemt alleen deel aan de Governancecommissie.

Het bestuur
Tijdens het verslagjaar vergaderde het stichtingsbestuur in het voor- en najaar, deels digitaal vanwege corona. Voor de bestuursvergaderingen worden altijd de voorzitter en de vicevoorzitters van het Scheidsgerecht en Governancecommissie Gezondheidszorg uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn. Daaraan geven zij veelal gehoor.
In de vergaderingen werd de jaarrekening over 2020 besproken in aanwezigheid van de accountant en vervolgens vastgesteld en werd de begroting voor 2022 vastgesteld. Gesproken werd verder over het advies van de Innovatie- en Adviescommissie (IAC) Governance Code van de Bracheorganisaties Zorg (BoZ) over het thema belangenverstrengeling. Eerder had de voorzitter van de Governancecommissie hierop input gegeven. De adviezen van de IAC raakten de taken en bevoegdheden van de Governancecommissie op enkele punten. Besloten werd daarom tot een reactie door de voorzitter van de Governancecommissie die werd voorbesproken binnen het bestuur.
In de vergaderingen werd onder meer gesproken over vervolmaking van de zoekfunctie van de website van het Scheidsgerecht en een security update. Aangezien bij deelnemende organisaties de behoefte bestaat aan algemene informatie die aan aspirant arbiters en aspirant leden van de Governancecommissie kan worden verstrekt over tijdsbeslag, aantal verwachte zittingen, honorering enz., werd voor dit doel een kort informatie-memo gemaakt.
In de persoonlijke sfeer vond er ook een aantal gebeurtenissen plaats.
Met enig uitstel vanwege corona kon nu, in het najaar van 2021, bij een diner met genodigden stil worden gestaan bij het eerdere vertrek van mr. Hans Hofhuis als voorzitter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie. Tevens werd in 2021 afscheid genomen van mr. P.C.M. Habets, arts, die gedurende zijn maximale zittingstermijn – op voordracht van de KNMG/LHV – deel uitmaakte van het bestuur van de Stichting. In zijn opvolging werd voorzien door de voordracht door de KNMG/FMS van dr. M.C.G. Daniëls in het bestuur per 1 september 2021.
Tevens is geanticipeerd op het aflopen per medio 2022 van de maximale zittingstermijn van de voorzitter van het bestuur prof.mr. J.K.M. Gevers. Als opvolger werd door het stichtingsbestuur de heer prof.mr.dr.dr. J.G. Sijmons, oud advocaat-partner bij Nysingh en hoogleraar gezondheidsrecht in Utrecht, aan de NVZ, ActiZ, De Nederlandse ggz, VGN en NFU (verenigd in de BoZ) voorgesteld. De BoZ nam deze voordracht over. Vervolgens is de heer Sijmons door het stichtingsbestuur per 1 juli 2022 benoemd tot bestuurslid en voorzitter. De huidig (ambtelijk) secretaris van de Stichting besloot om per diezelfde datum zijn functie neer te leggen, hetgeen resulteerde in de benoeming door het bestuur van een opvolgend (ambtelijk) secretaris mevrouw mr. J. Thijssen, die ervaring heeft in de zorg en het gezondheidsrecht. Zij zal deze functie gaan vervullen per 1 juli 2022.

Het bestuur van de Stichting bestond in 2021 uit:
• de heer prof.mr. J.K.M. Gevers, voorzitter (benoemd door de NVZ, ActiZ, De Nederlandse ggz, VGN en NFU)
• de heer dr. M.C.G. Daniëls (benoemd door de KNMG) vanaf 1 september 2021
• de heer dr. G.J.F.M. Dicker (benoemd door de KNMT)
• de heer mr. P.C.M. Habets, arts (benoemd door de KNMG) tot 1 september 2021
• mevrouw mr. I.H.E. Sengers (benoemd door de NVZD)

Het bestuur wordt ondersteund door de heer mr.dr. Ph.S. Kahn als secretaris van de stichting.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie
Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kent ruim zeventig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties. De Governancecommissie kent twintig leden.
Voorzitter van het Scheidsgerecht is de heer mr. R.J.B. Boonekamp; mevrouw mr. S.C.P. Giesen en de heer mr. H.J. Vetter zijn beiden vicevoorzitter. De (vice)voorzitters van het Scheidsgerecht zijn eveneens voorzitter van de Governancecommissie; hun benoemingstermijn loopt gelijk aan die van het Scheidsgerecht.

Prof.mr. J.K.M. Gevers, bestuursvoorzitter
Mei 2022