Jaarverslag 2020 Stichting

Verslag van de bestuursvoorzitter van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie Gezondheidszorg zijn juridisch ondergebracht bij de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, met een stichtingsbestuur bestaande uit vier leden.

De Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
De volgende organisaties nemen deel aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg:
NVZ vereniging van ziekenhuizen, ActiZ organisatie van zorgondernemers, VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, NVZD Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) en de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) neemt deel aan de Governancecommissie.

Het bestuur
Tijdens het verslagjaar vergaderde het stichtingsbestuur drie keer, grotendeels digitaal vanwege corona. Voor de bestuursvergaderingen worden altijd de voorzitter en de vicevoorzitters van het Scheidsgerecht en Governancecommissie Gezondheidszorg uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn. Daaraan geven zij veelal gehoor. In de vergadering van januari 2020 werd gesproken over de bepaling over belangenverstrengeling in het Arbitragereglement en het reglement van de Governancecommissie. Het Arbitragereglement werd op dit punt verduidelijkt en aangepast, het reglement Governancecommissie bleef ongewijzigd. Tevens werd gekeken of, gelet op de nevenfuncties, sprake was van enige belangenverstrengeling bij specifieke arbiters. Dit was niet het geval. Verder werd – als gebruikelijk – in het voor- en najaar vergaderd. In de voorjaarsvergadering werd de jaarrekening over 2019 met de accountant besproken en door het bestuur vastgesteld en werd afscheid genomen van de vaste accountant. In de mei vergadering benoemde het bestuur de heer mr. R.J.B. Boonekamp als voorzitter van het Scheidsgerecht en de Governancecommissie vanwege het vertrek om leeftijdsredenen van de heer mr. H.F.M. Hofhuis. De heer mr. H.J. Vetter, rechter bij de rechtbank Den Haag en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam, werd benoemd tot vicevoorzitter, waardoor het aantal (vice)voorzitters weer drie is (mrs. Boonekamp, Giesen en Vetter). Het in oktober geplande diner ter gelegenheid van het afscheid van de heer Hofhuis kon vanwege coronamaatregelen helaas geen doorgang vinden. In de najaarsvergadering werd, naast diverse lopende onderwerpen, de begroting voor 2021 vastgesteld. Mevrouw mr. I.H.E. Sengers trad, voorgedragen door de NVZD, toe tot het bestuur per 1 januari 2020.

Het bestuur van de Stichting bestond in 2020 uit:
• de heer prof.mr. J.K.M. Gevers, voorzitter (benoemd door de NVZ, ActiZ, De Nederlandse GGZ en VGN)
• de heer dr. G.J.F.M. Dicker (benoemd door de KNMT)
• de heer mr. P.C.M. Habets, arts (benoemd door de KNMG)
• mevrouw mr. I.H.E. Sengers (benoemd door de NVZD)

Het bestuur wordt ondersteund door de heer mr.dr. Ph.S. Kahn als secretaris van de stichting.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie
Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kent ruim vijftig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties. De Governancecommissie kent vijftien leden.
Voorzitter van het Scheidsgerecht is de heer mr. R.J.B. Boonekamp; mevrouw mr. S.C.P. Giesen en de heer mr. H.J. Vetter zijn beiden vicevoorzitter. De (vice)voorzitters van het Scheidsgerecht zijn eveneens voorzitter van de Governancecommissie; hun benoemingstermijn loopt gelijk aan die van het Scheidsgerecht.

Prof.mr. J.K.M. Gevers, bestuursvoorzitter
Mei 2021