Jaarverslag 2019 Stichting

Verslag van de bestuursvoorzitter van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie Gezondheidszorg zijn juridisch ondergebracht bij de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, met een stichtingsbestuur bestaande uit vier leden.

De Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
De volgende organisaties nemen deel aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg:
NVZ vereniging van ziekenhuizen, ActiZ organisatie van zorgondernemers, VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, NVZD Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) en de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) neemt deel aan de Governancecommissie. Omdat er zich geen nieuwe zaken meer voordeden die door de Beheerskamer zouden moeten worden behandeld, werd in 2019 in goed overleg met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) besloten tot opheffing van deze Kamer. Het Arbitragereglement werd vervolgens hierop aangepast, ingaande januari 2020. De specifiek aan deze Kamer verbonden arbiters werden bedankt voor hun werkzaamheden. Op verzoek van de FMS werd het aantal arbiters-medisch specialisten in het Scheidsgerecht uitgebreid, om daarmee een betere spreiding en vertegenwoordiging te realiseren.

Het bestuur
Tijdens het verslagjaar kondigde mevrouw Bijloos aan per 1 januari 2020 het bestuur te zullen verlaten vanwege beëindiging van haar werkzaamheden bij de NVZD. De NVZD benoemde in deze vacature mevrouw mr. I.H.E. Sengers per 1 januari 2020. Vanwege het verlopen van zijn (tweede en laatste) benoemingstermijn trad de heer Janssen (NVKC) na acht jaar bestuurslidmaatschap in oktober terug uit het bestuur. Volgens de statuten was het vervolgens aan de KNMT om in deze vacature te voorzien. Dat gebeurde door de benoeming van de heer Dicker, tandarts-kaakchirurg.

Het bestuur van de Stichting bestond in 2019 uit:

  • de heer prof.mr. J.K.M. Gevers, voorzitter (benoemd door de NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN)
  • mevrouw dr. J.S.M. Bijloos (benoemd door de NVZD)
  • de heer dr. J.W. Janssen, penningmeester (benoemd door de NVKC) tot oktober 2019
  • de heer dr. G.J.F.M. Dicker (benoemd door de KNMT) vanaf oktober 2019
  • de heer mr. P.C.M. Habets, arts (benoemd door de KNMG)

Het bestuur wordt ondersteund door de heer mr.dr. Ph.S. Kahn als secretaris van de stichting. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar in het voorjaar en in het najaar. Voor de bestuursvergaderingen worden altijd de voorzitter en de vicevoorzitters van het Scheidsgerecht en Governancecommissie Gezondheidszorg uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn. Daaraan geven zij ook veelal gehoor. Bij de bespreking van de jaarrekening (voorjaarsvergadering) wordt de accountant uitgenodigd om een toelichting te geven.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie
Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kent ruim vijftig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties. De Governancecommissie kent vijftien leden. Voorzitter van het Scheidsgerecht is de heer mr. H.F.M. Hofhuis. De heer mr. R.J.B. Boonekamp en mevrouw mr. S.C.P. Giesen zijn beiden vicevoorzitter, mevrouw Giesen per 1 januari 2019. De (vice)voorzitters van het Scheidsgerecht zijn eveneens voorzitter van de Governancecommissie; hun benoemingstermijn loopt gelijk aan die van het Scheidsgerecht.
In het verslagjaar werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid uit het Arbitragereglement en het Reglement van de Governancecommissie om de voorzitter van het Scheidsgerecht en de Governancecommissie een tweede (en laatste) keer dispensatie te verlenen van de leeftijdsgrens (tot augustus 2020). Omdat bij de afscheidnemende arbiters en leden van de Governancecommissie de laatste jaren weinig animo bestond tot het bijwonen van het (jaarlijks) afscheidsdiner, werd besloten met deze traditie te stoppen. Degenen die afscheid nemen worden nu op individuele basis bedankt voor hun werkzaamheden en hun inzet.

Prof.mr. J.K.M. Gevers, bestuursvoorzitter
Mei 2020