Jaarverslag 2018 Stichting

Verslag van de bestuursvoorzitter van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

De Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
De volgende organisaties nemen deel aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg:
NVZ vereniging van ziekenhuizen, ActiZ organisatie van zorgondernemers, VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, NVZD Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) en de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) sloot zich in 2018 aan bij de Governancecommissie. In verband met de komst van de NFU en het eerder uittreden van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) werden de statuten van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, het Reglement van de Governancecommissie Gezondheidszorg en het Arbitragereglement van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in het verslagjaar aangepast. Ook is door de aanpassing van beide reglementen de mogelijkheid voor het bestuur gecreëerd om maximaal twee maal de leeftijdsgrens van 72 jaar van de (vice)voorzitters met één jaar te verlengen.

Het bestuur van de Stichting bestond in 2018 uit:
• de heer prof.mr. J.K.M. Gevers, voorzitter (benoemd door de NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN)
• de heer drs. J.F. de Beer (benoemd door de NVZD)
• de heer dr. J.W. Janssen, penningmeester (benoemd door de NVKC)
• de heer mr. P.C.M. Habets, arts (benoemd door de KNMG)

In het verslagjaar werd de voorzitter door de NVZ, ActiZ, VGN, GGZ Nederland en NFU herbenoemd voor een tweede termijn. De voorbereidingen werden getroffen voor de opvolging van de heer De Beer die aan het einde van 2018 vanwege het aflopen van zijn tweede benoemingstermijn aftrad. De NVZD benoemde per 1 januari 2019 als zijn opvolger mevrouw mr.drs. J.S.M. Bijloos.
Het bestuur wordt ondersteund door de heer mr.dr. Ph.S. Kahn als secretaris van de stichting.

Het bestuur vergadert twee keer per jaar. Voor de bestuursvergaderingen worden altijd de voorzitter en de vicevoorzitters van het Scheidsgerecht uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn. Daaraan geven zij ook veelal gehoor. Bij de bespreking van de jaarrekening (voorjaarsvergadering) wordt de accountant uitgenodigd toelichting te geven.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie
Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kent ruim vijftig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties. De Governancecommissie kent vijftien leden. Voorzitter van het Scheidsgerecht is de heer mr. H.F.M. Hofhuis. De heer mr. R.J.B. Boonekamp en mevrouw mr. H.A.M. Pinckaers zijn beiden vicevoorzitter. In het verslagjaar besloot mevrouw Pinckaers per 1 januari 2019 terug te treden als vicevoorzitter. Het bestuur benoemde in de te ontstane vacature, op voorstel van de voorzitter en de heer Boonekamp, mevrouw mr. S.C.P. Giesen tot vicevoorzitter per 1 januari 2019. In het verslagjaar besloot het stichtingsbestuur om de benoemingstermijn van de voorzitter van het Scheidsgerecht en Governancecommissie met één jaar te verlengen, na advies te hebben ingewonnen van vicevoorzitters en griffier. In 2019 kan die termijn nog éénmaal worden verlengd. De voorzitters van het Scheidsgerecht zijn eveneens voorzitter van de Governancecommissie; hun benoemingstermijn loopt gelijk aan die van het Scheidsgerecht.

Prof.mr. J.K.M. Gevers, bestuursvoorzitter
Mei 2019