Jaarverslag 2017 Stichting

Verslag van de bestuursvoorzitter van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie zijn juridisch ondergebracht bij een daartoe opgerichte stichting, de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, met een stichtingsbestuur bestaande uit vier leden.

De Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
De volgende organisaties nemen deel aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg:
NVZ vereniging van ziekenhuizen, ActiZ organisatie van zorgondernemers, VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, NVZD Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) en de NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).In het verslagjaar besloot de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) haar lidmaatschap op te zeggen. Dit werd geëffectueerd per 1 juli 2017. De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) toonde belangstelling om aansluiting te zoeken bij de Governancecommissie. Gesprekken hierover vonden plaats. De aansluiting van de NFU bij de Governancecommissie zal in 2018 zijn beslag krijgen. Zowel het uittreden van de VGVZ als de komst van de NFU zullen leiden tot aanpassing van de statuten van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Het bestuur Het bestuur van de Stichting bestond in 2017 uit:

  • de heer prof.mr. J.K.M. Gevers, voorzitter (benoemd door de NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN)
  • de heer drs. J.F. de Beer (benoemd door de NVZD)
  • de heer dr. J.W. Janssen, penningmeester (benoemd door de NVKC)
  • de heer mr. P.C.M. Habets, arts (benoemd door de KNMG)

Het bestuur wordt ondersteund door de heer mr.dr. Ph.S. Kahn als secretaris van de stichting.

Het bestuur vergadert twee keer per jaar. Voor de bestuursvergaderingen worden altijd de voorzitter en de vicevoorzitters van het Scheidsgerecht uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn. Daaraan geven zij ook veelal gehoor. Bij de bespreking van de jaarrekening (voorjaarsvergadering) wordt de accountant uitgenodigd toelichting te geven. In het verlengde van het in het verleden genomen bestuursbesluit om de leeftijdsgrens waarop het (vice)voorzitterschap van het Scheidsgerecht en de Governancecommissie beëindigd moet worden te verhogen van 70 naar 72 jaar, werd in 2017 besloten de mogelijkheid te creëren voor het bestuur om, onder omstandigheden, maximaal twee maal deze leeftijdsgrens met één jaar te verlengen. Dit werd voor het Scheidsgerecht geformaliseerd en zal ook in het verlengde hiervan voor de Governancecommissie gaan gelden. Het Arbitragereglement is in verband hiermee aangepast; ditzelfde geldt, na instemming door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), voor het Reglement Governancecommissie.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie
Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kent ruim vijftig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties. Voorzitter van het Scheidsgerecht is mr. H.F.M. Hofhuis. De heer mr. R.J.B. Boonekamp en mevrouw mr. H.A.M. Pinckaers zijn beiden vicevoorzitter. In de Governancecode Zorg 2017 wordt benoemd dat belanghebbenden bij een zorgorganisatie die nadeel ondervinden van de manier waarop de Governancecode wordt nageleefd, zich met een toetsingsverzoek kunnen wenden tot de Governancecommissie. De Governancecommissie kent vijftien leden. De voorzitters van het Scheidsgerecht zijn eveneens voorzitter van de Governancecommissie; hun benoemingstermijn loopt gelijk aan die van het Scheidsgerecht.

Prof.mr. J.K.M. Gevers, bestuursvoorzitter
mei 2018