Jaarverslag 2016 Stichting

Verslag van de bestuursvoorzitter van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is vanaf 12 april 1999 juridisch ondergebracht bij een daartoe opgerichte stichting, de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, met een stichtingsbestuur bestaande uit vier leden.

De Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg

De volgende organisaties nemen deel aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg:

NVZ vereniging van ziekenhuizen, ActiZ organisatie van zorgondernemers, VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, NVZD - Vereniging van bestuurders in de zorg, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, VGVZ (Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen) en de NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestond in 2016 uit:

  • de heer prof.mr. J.K.M. Gevers, voorzitter (benoemd door de NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN)
  • de heer drs. J.F. de Beer (benoemd door de NVZD)
  • de heer dr, J.W. Janssen, penningmeester (benoemd door de NVKC)
  • de heer mr, P.C.M. Habets, arts (benoemd door de KNMG)

Het bestuur wordt ondersteund door de heer mr.dr. Ph.S, Kahn als secretaris van de stichting.

Het bestuur vergadert twee keer per jaar. Voor de bestuursvergaderingen worden altijd de voorzitter en de vicevoorzitters van het Scheidsgerecht uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn. Daaraan geven zij ook veelal gehoor. Bij de bespreking van de jaarrekening (voorjaarsvergadering) wordt de accountant uitgenodigd toelichting te geven. In het verlengde van het in 2015 genomen bestuursbesluit om de leeftijdsgrens waarop het (vice)voorzitterschap van het Scheidsgerecht beëindigd moet worden te verhogen van 70 naar 72 jaar, werd ditzelfde in 2016 besloten ten aanzien van de (vice)voorzitters van de Governancecommissie. Dit zijn overigens dezelfde personen. Hiervoor werd het reglement van de Governancecommissie aangepast, nadat dit was voorgesteld aan de organisaties verbonden aan de BoZ. De aangepaste reglementen van Scheidsgerecht en Governancecommissie zijn op de website geplaatst. Tevens werden de statuten van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg op een enkel punt aangepast, na goedkeuring door de deelnemende organisaties. Ook de nieuwe statuten zijn geplaatst op de website van de Stichting Scheidsgerecht.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kent ruim vijftig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties. Voorzitter van het Scheidsgerecht is mr. H.F.M. Hofhuis. De heer mr. R.J.B. Boonekamp en mevrouw mr. H.A.M, Pinckaers zijn beiden vicevoorzitter. In het verslagjaar werd vicevoorzitter Boonekamp herbenoemd voor een periode van vijf jaar.
In de Zorgbrede Governancecode 2017 wordt benoemd dat belanghebbenden bij een zorgorganisatie die nadeel ondervinden van de manier waarop de Governancecode wordt nageleefd, zich met een toetsingsverzoek kunnen wenden tot de Governancecommissie. De Governancecommissie kent vijftien leden. De voorzitters van het Scheidsgerecht zijn eveneens voorzitter van de Governancecommissie; hun benoemingstermijn loopt gelijk aan die van het Scheidsgerecht.

Prof.mr. J.K.M. Gevers, bestuursvoorzitter
Mei 2017