Jaarverslag 2015 Stichting

Verslag van de bestuursvoorzitter van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is vanaf 12 april 1999 juridisch ondergebracht bij een daartoe opgerichte stichting, de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, met een stichtingsbestuur bestaande uit vier leden.

De Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg

De volgende organisaties nemen deel aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg:

NVZ vereniging van ziekenhuizen, ActiZ organisatie van zorgondernemers, VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, NVZD Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, VGVZ (Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen) en de NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestond in 2015 uit:

  • de heer prof.mr. J.K.M. Gevers, voorzitter (benoemd door de NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN) 
  • de heer drs. J.F. de Beer (benoemd door de NVZD)
  • de heer dr. J.W. Janssen, penningmeester (benoemd door de NVKC)
  • de heer mr. P.C.M. Habets, arts (benoemd door de KNMG)

Het bestuur wordt ondersteund door de heer mr.dr. Ph.S. Kahn als secretaris van de stichting.

In het verslagjaar is, op verzoek van en in nauw overleg met de Federatie Medisch Specialisten besloten de geschillenbeslechting tussen medisch specialisten aangesloten bij de Federatie, die voorheen werd gedaan door een externe geschillencommissie benoemd door de Orde van Medisch Specialisten, onder te brengen bij een aparte Kamer van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Hiervoor werd het Arbitragereglement aangepast. Verwezen wordt naar het jaarverslag van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, punt 4.

Het bestuur vergadert twee keer per jaar. Voor de bestuursvergaderingen worden altijd de voorzitter en de vicevoorzitters van het Scheidsgerecht uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn. Dat is ook veelal het geval. Bij de bespreking van de jaarrekening (voorjaarsvergadering) wordt de accountant uitgenodigd een toelichting te geven. Het bestuur besloot, in goed overleg met de voorzitters van het Scheidsgerecht, de leeftijdsgrens waarop het voorzitterschap beëindigd moet worden te verhogen van 70 naar 72 jaar. Ook hiervoor werd het Arbitragereglement aangepast.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kent ruimt vijftig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties; eind 2015 waren de vacatures die nog bestonden, nagenoeg alle vervuld.

Voorzitter van het Scheidsgerecht is mr. H.F.M. Hofhuis. Mevrouw mr. H.A.M. Pinckaers en de heer mr. R.J.B. Boonekamp zijn beiden vicevoorzitter.

 

Prof.mr. J.K.M. Gevers, bestuursvoorzitter