Jaarverslag 2013 Stichting

Verslag van de waarnemend bestuursvoorzitter van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is vanaf 12 april 1999 juridisch ondergebracht bij een daartoe opgerichte stichting, de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, met een stichtingsbestuur bestaande uit vier leden.

 

De Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg

De volgende organisaties nemen deel aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg:

NVZ vereniging van ziekenhuizen, ActiZ organisatie van zorgondernemers, VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, NVZD Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, VGVZ (Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen) en de NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

Het bestuur

Op 26 januari 2014 overleed de voorzitter van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, de heer Schipper. Hij was gedurende een aantal jaren met veel betrokkenheid voorzitter van de Stichting. Thans zijn de voorbereidingen getroffen om te voorzien in deze vacature.

Het bestuur van de Stichting bestond in 2013 uit:

  • de heer mr. N.A.M. Schipper, voorzitter (benoemd door de NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN)
  • de heer drs. J.F. de Beer (benoemd door de NVZD)
  • de heer dr. J.W. Janssen, penningmeester (benoemd door de NVKC)
  • tot juni 2013: mevrouw J.M.G. Lanphen, arts (benoemd door de KNMG)
  • vanaf september 2013: de heer mr. P.C.M. Habets, arts (benoemd door de KNMG)

Het bestuur wordt ondersteund door de heer mr.dr. Ph.S. Kahn als secretaris van de stichting.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kent ruimt vijftig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties; eind 2013 waren de vacatures die nog bestonden, nagenoeg alle vervuld.

Het aantal zaken bij het Scheidsgerecht maakte het eerder noodzakelijk dat naast de voorzitter van het Scheidsgerecht er thans twee plaatsvervangend voorzitters zijn en naast de griffier, thans vijf plaatsvervangend griffiers. Tot 1 januari 2014 was mr. A. Hammerstein voorzitter van het Scheidsgerecht. Vanaf deze datum wordt het voorzitterschap vervuld door mr. H.F.M. Hofhuis, tot dan plaatsvervangend voorzitter. Mevrouw mr. H.A.M. Pinckaers is, naast de heer mr. R.J.B. Boonekamp, plaatsvervangend voorzitter.

De Governancecommissie Gezondheidszorg

De  Governancecommissie is per 1 april 2007 van start gegaan. In 2013 zijn enkele zaken behandeld door de Governancecommissie. Verwezen wordt naar het verslag van de voorzitter van het Scheidsgerecht.

Nieuwe Kamer Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten

Op verzoek van de NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten bestaat vanaf begin 2013 de nieuwe Kamer van het Scheidsgerecht die uitspraken doet in geschillen die hun grondslag vinden in het Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten. Deze Kamer doet geschillenbeslechting tussen ziekenhuisbestuur en het collectief van medisch specialisten, tussen medisch specialisten/deelnemers van het collectief onderling en tussen medisch specialisten/deelnemers van het collectief en het (bestuur van) het collectief waarin vrijgevestigd medisch specialisten zijn verenigd. Met het oog hierop zijn de statuten en het Arbitragereglement van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg gewijzigd per 1 januari 2013, Door de NVZ en de KNMG c.q. Orde zijn voordrachten gedaan voor arbiters die specifieke financiële deskundigheid hebben op dit vlak. Deze zijn allen benoemd.

Website Scheidsgerecht Gezondheidszorg

In 2013 is de website van het Scheidsgerecht volledig vernieuwd. De huidige site www.scheidsgerechtgezondheidszorg.nl is aanzienlijk moderner en gebruiksvriendelijker van opzet.

 

dr. J.W. Janssen, waarnemend bestuursvoorzitter

april 2014