Kamer Beheersmodel

Kamer beheersmodel honoraria 

Sinds 1 januari 2013 kent het Scheidsgerecht een afzonderlijke kamer (de Kamer Beheersmodel) die kan beslissen in geschillen over de toepassing van het Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten. Dit Beheersmodel regelt de toedeling van de honoraria voor alle vrijgevestigd medisch specialisten die aan een bepaald ziekenhuis zijn verbonden. Het totaal van deze honoraria wordt uitgekeerd aan een collectief (bijvoorbeeld een stafmaatschap) waarvan alle vrijgevestigd medisch specialisten van het ziekenhuis in kwestie lid zijn. Het is de taak van dit collectief om de ontvangen gelden te verdelen over de afzonderlijke (maatschappen van) specialisten.

De Kamer Beheersmodel heeft haar grondslag in het Arbitragereglement van het Scheidsgerecht.

Als de betrokkenen in hun onderlinge overeenkomst over de toepassing van het Beheersmodel hebben voorzien in geschilbeslechting door het Scheidsgerecht, kan een tussen hen opgekomen geschil worden voorgelegd aan de Kamer Beheersmodel. Het kan gaan om geschillen tussen het ziekenhuis en het collectief en om geschillen tussen het collectief en (maatschappen van) individuele specialisten. Zaken tussen medisch specialisten komen pas bij de Kamer Beheersmodel als een informele voorprocedure, voor een commissie benoemd door de Orde van Medisch Specialisten, niet tot overeenstemming heeft geleid.

De Kamer Beheersmodel wordt voorgezeten door de voorzitter of een van de vice-voorzitters van het Scheidsgerecht. De leden van de Kamer Beheersmodel zijn benoemd op voordracht van de Vereniging van Directeuren van Instellingen in de Gezondheidszorg (NVZD) dan wel de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Zij bezitten deskundigheid op het gebied dat door het Beheersmodel wordt bestreken.

De procedure voor de Kamer Beheersmodel is gelijk aan die voor het Scheidsgerecht bij de behandeling van de andere geschillen waarin het Scheidsgerecht bevoegd is. In het Arbitragereglement is deze procedure beschreven.