Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2003-11-06 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. WACHTGELD. VERGOEDING VAN SOM INEENS. OUTPLACEMENT. AFKOOP WACHTGELD.

03/05

Vast staat dat eiseres voor verweerder geen functie meer beschikbaar, daarom zijn er gewichtige redenen bestaande in een verandering van omstandigheden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
Partijen zijn het er over eens dat de wachtgeldregeling volgens de CAO Gehandicaptenzorg van toepassing is. Aan verweerder komt derhalve een wachtgeld toe conform deze regeling.
In tegenstelling tot verweerder leest het Scheidsgerecht in het tweede lid van artikel 18 van de arbeidsovereenkomst niet dat het wachtgeld gedurende het eerste jaar 100% van het salaris dient te zijn. Met deze bepaling is kennelijk bedoeld dat in geen geval minder dan een jaarsalaris aan wachtgeld zal worden uitgekeerd ook als de totale som van het te betalen wachtgeld op een lager bedrag zou uitkomen.
In de arbeidsovereenkomst wordt, kort gezegd, de werknemer een jaar gegund vanuit zijn functie om te solliciteren alvorens de werkgever overgaat tot opzegging van de arbeidsovereenkomst of een procedure tot ontbinding instelt. Gelet op alle omstandigheden van deze zaak is het Scheidsgerecht van oordeel dat aan verweerder ter vergoeding een half jaarsalaris toekomt.
Het Scheidsgerecht acht het billijk dat eiseres tot een maximum van € 25.000,= gemaakte kosten van outplacement voor haar rekening neemt.
De regelingen in de arbeidsovereenkomst geven aan de directeur niet zonder meer het recht op afkoop van wachtgeld.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. WACHTGELD. VERGOEDING VAN SOM INEENS. OUTPLACEMENT. AFKOOP WACHTGELD.