Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1998-08-31 - GEHOUDENHEID VAN MEDISCH SPECIALIST TOT HERDEELNAME AAN RAAMOVEREENKOMST MET ZIEKENHUIS EN VERZEKERAARS. GEWICHTIGE REDEN TOT OPZEGGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST.

08

Het staat aan geen van de bij het lokaal initiatief betrokken partijen (het zieken-huis, de verzekeraars en de specialisten) volstrekt vrij om medewerking aan de verlenging van de Raamovereenkomst te weigeren. Deze vrijheid komt des te minder aan een enkele individuele specialist toe. De Raamovereenkomst houdt in dat, indien partijen geen oplossing vinden de situatie van voor deze overeenkomst herleven zal, voor zover de wet- en regelgeving dit alsdan toelaat. Nu de overige betrokkenen de Raamovereenkomst wensen te verlengen zou zodanige herleving in dit geval het gevolg zijn van de wil van een enkele specialist die op zijn schreden wenst terug te keren en daarmee de veranderingen in de organisatie zou kunnen blokkeren. Gelet op de verstrekkende gevolgen daarvan voor het ziekenhuis en de overige specialisten kan in dat geval een voortzetting van de relatie met die specialist van het ziekenhuis en de andere specialisten redelijkerwijs niet worden gevergd. De weigering van eiser tot verdere medewerking aan de Raamovereenkomst vormt dan een gewichtige reden om de toelatingsovereenkomst met die specialist te beëindigen.

Bijlage:PDF GEHOUDENHEID VAN MEDISCH SPECIALIST TOT HERDEELNAME AAN RAAMOVEREENKOMST MET ZIEKENHUIS EN VERZEKERAARS. GEWICHTIGE REDEN TOT OPZEGGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST.